«چیزی بگو» منتشر شد
اثری جدیداز سینا سرلک

«چیزی بگو» منتشر شد

«چیزی بگو»، عنوان اثر جدید و احساسی سینا سرلک است که پیش روی مخاطبان قرار گرفت.