معرفی هیات مدیره جدید خانه موسیقی

معرفی هیات مدیره جدید خانه موسیقی

کرونا و موکول شدن انتخابات به بعد دوره چهارساله هیات مدیره های سابق کانون ها ده گانه خانه موسیقی در سال ۹۹ به اتمام رسیده بود. قرار بود مجامع عمومی و انتخابات این کانون ها در مهلت قانونی(حد اکثر تابستان۹۹) برگزار شود و هیئت مدیره های جدید آغاز بکار کنند. اما شیوع ویروس کرونا و