شناخت آواز ایرانی، بدون تاج امکان پذیر نیست
گفت وگو با نويد نوروزي، خواننده و پژوهشگر موسیقی درباره جایگاه هنری تاج اصفهانی

شناخت آواز ایرانی، بدون تاج امکان پذیر نیست

درباره اهمیت و جایگاه تاج با نويد نوروزي گفت‌وگو کردیم؛ خواننده و پژوهشگري که در گردآوري و همچنین بر دیسکوگرافی آثار تاج سعی فراوان کرده است.